Δημόσιες Σχέσεις

Στο διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον, με τον οξύ ανταγωνισμό και τις ραγδαίες εξελίξεις, κάθε εταιρεία προσπαθεί να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να αναδείξει με τον πλέον κατάλληλο τρόπο την δυναμική της καθώς και να ενημερώσει τόσο το ευρύ επενδυτικό και καταναλωτικό κοινό όσο και τους αρμόδιους φορείς για τα νέα πεδία δράσης της. Η LEADER INTERNATIONAL S.A. παρέχει ολοκληρωμένες προτάσεις στον ιδιαίτερα καίριο τομέα των Δημοσίων Σχέσεων, αναλαμβάνοντας την χάραξη της επικοινωνιακής πολιτικής κάθε εταιρείας και οργανισμού, την διεκπεραίωση των Δημοσίων Σχέσεων και των επαφών με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης καθώς και την εξεύρεση των μέσων και μεθόδων προβολής και ενημέρωσης του κοινού, σχετικά με την ταυτότητα και τις δραστηριότητες της κάθε εταιρείας.