Τμήμα Επικοινωνιακής Πολιτικής

Το Τμήμα Επικοινωνιακής Πολιτικής αναλαμβάνει:

Εξεύρεση Κατάλληλου
Επικοινωνιακού Μέσου Προβολής

Διαχείρηση Χρόνου & Ποιότητας

Αποτίμηση Κόστους

Έρευνες Ικανοποίησης Πελατών

Εξεύρεση Target Groups

Eπαφές με Κρατικούς Φορείς,
Θεσμικούς Επενδυτές, Επιχειρηματίες,
Επιμελητήρια, Τραπεζικούς Οργανισμούς,
Πελάτες, Πηγές Χρηματοδότησης