Τμήμα Χορηγιών

Το Τμήμα Χορηγιών αναλαμβάνει μια σειρά
σημαντικών ενεργειών:

Εξεύρεση Χορηγών Εκδηλώσεων

Αξιολόγηση & Κοστολόγηση παρεχόμενων Χορηγιών

Ανάληψη & Εφαρμογή Προγραμμάτων Χορηγικών Εκδηλώσεων

Προβολή & Αποτίμηση Χορηγικών Πακέτων